Stadgar

Föreningens stadgar

Dessa stadgar antogs 1976 och är reviderade 1978, 1979, 1981, 1984, 1991, 1997, 2001, 2004, 2005 och 2012.

§ 1 Namn och ändamål
§ 2 Föreningens verksamhet
§ 3 Medlemskap
§ 4 Föreningens uppbyggnad
§ 5 Röstförfarande
§ 6 Årsmöte
§ 7 Extra möte
§ 8 Styrelse
§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§ 10 Stadgeändring
§ 11 Medlemsavgift
§ 12 Uteslutning
§ 13 Upplösning
§ 14 Föreningsflaggan

Ladda hem stadgarna » (pdf, ca 60 kB)

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Sveriges Segelfartygsförening och dess ändamål är att främja bevarandet och brukandet av segelfartyg och segelfartyg med hjälpmotor, som används eller tidigare använts som seglande yrkesfartyg.

Vid nybyggnation skall föreningen verka för att de nya fartygen byggs så att de överensstämmer med vedertagna traditioner för äldre segelfartyg i yrkessjöfart.

§ 2 Föreningens verksamhet

Föreningen ska verka för sitt ändamål främst genom att tillse att anslutna fartyg underhålls och förbyggs med största möjliga hänsyn till dess kulturhistoriska värde, traditionella material och de riggtyper som i olika stadier varit typiska för dessa fartyg. Motsvarande gäller beträffande överbyggnader och utrustningsdetaljer.

Föreningen skall till medlemmarna förmedla råd och riktlinjer beträffande riggning, utrustning samt annan information i anslutning därtill.

Föreningen skall bevara och föra vidare kunskapen om att manövrera, handha och underhålla segelskutor.

Föreningen skall verka för att sprida kännedom om och förståelse för bevarandet och brukandet av de fartyg och fartygstyper som omfattas av föreningens ändamål.

§ 3 Medlemskap

Medlem kan vara enskild medlem, sektionsmedlem, familj eller fartygsombud. Fartygsombud företräder ett eller flera fartyg anslutet/anslutna till föreningen. Som enskild medlem och familjemedlem kan styrelsen invälja var och en som vill stödja föreningens verksamhet. Familjemedlemskap innebär att par som är mantalsskrivna på samma ort, inklusive barn som är under arton år räknas som familj och betalar en gemensam årsavgift. Sektionsmedlem innebär enskild medlem av sektion ansluten till föreningen.

Fartyg anslutna till föreningen skall vara segelfartyg eller segelfartyg med hjälpmotor, som används eller tidigare använts som seglande yrkesfartyg med en längd i huvuddäck överstigande 12 meter och bredd 4 meter. Fartyg understigande dessa mått registrerade i svenskt skeppsregister kan efter särskild prövning anslutas till föreningen. Även sådant fartyg under restaurering kan vara anslutet till föreningen. Även nybyggda fartyg byggda och utformade i överensstämmelse med vedertagna traditioner för äldre segelfartyg i yrkessjöfart kan anslutas till föreningen.

Fartyg kan endast vara anslutet till föreningen genom ett (1) fartygsombud. Person som önskar inträda i föreningen som fartygsombud skall därom göra skriftlig ansökan till styrelsen samt däri lämna de uppgifter som begärs på av årsmötet fastställt formulär. Intressesökande som fartygsombud erhåller först enskilt medlemskap och har därefter att fullgöra ett provår som aspirant. Provåret räknas från det styrelsen godkänt fartygsombudets skriftliga ansökan. Efter fullgjord anmärkningsfri aspiranttid beviljas medlemskap som fartygsombud. Förekommer anmärkning på aspiranten eller dennes fartyg har styrelsen rätt att vägra fortsatt medlemskap.

Under aspirantåret skall det företrädda fartyget besiktigas utav minst två av styrelsen utsedda personer. Övergår fartyget helt i annan ägo skall fartyget på nytt besiktigas enligt ovan. För avslagna ansökningar skall styrelsen redogöra vid nästkommande årsmöte.

Blankett för ansökan om medlemskap som fartygsombud (pdf) »

§ 4 Föreningens uppbyggnad

Årsmötet är högsta beslutande organ.

Föreningens styrelse ansvarar gemensamt för föreningens angelägenheter, men för de beslut som fattas inom styrelsen är endast de ansvariga som deltagit däri.

Föreningens styrelse väljes av årsmötet till ett antal av minst tre och en suppleant. För att av styrelsen fattade beslut skall vara giltiga skall samtliga ledamöter vara kallade och minst tre av dessa närvarande. Protokoll och närvarolista skall föras på styrelsemöte och årsmöte samt extra möte.

§ 5 Röstförfarande

Röstberättigad är den som erhållit medlemskap före den 31/12 föregående år och som dessutom erlagt medlemsavgift för innevarande år.

Varje röstberättigad enskild medlem äger en (1) röst.

Fartygsombuden tilldelas för varje år ett likafördelat rösttal beräknat per den 31/12 föregående år, så att de gemensamt innehar 60% av samtliga enskilda medlemmars och fartygsombuds totala röstetal. Denna beräkning görs enligt formeln:

Beslut i frågor sker genom öppen omröstning. Om någon så påfordrar för en särskild fråga skall beslut ske genom sluten omröstning.

§ 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles varje år under första kvartalet. Skriftlig kallelse och dagordning till årsmöte skall vara medlemmarna tillsända minst 1 månad före årsmötet, valberedningens förslag bifogas kallelsen

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast årsskiftet före årsmötet och vara medlemmarna tillsänd minst en månad före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
– Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
– Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst
– Fastställande av röstetal för fartygsombuden i enlighet med §5
– Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
– Revisionsberättelsen
– Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
– Fastställa antalet ledamöter i styrelsen
– Val av styrelsens ordförande
– Val av styrelsens övriga ledamöter
– Välja två revisorer och en suppleant
– Beslut om räkenskapsårets resultat (=överskott/underskott) och fastställande av balansräkning
– Fastställa medlemsavgifter för det nya året
– Välja valberedning
– Motioner
– Tid och plats för nästa årsmöte

§ 7 Extra möte

Extra möte hålles när styrelsen så finner behövligt, eller när minst 10 röstberättigade därom gör skriftlig framställan till styrelsen med angivande av de frågor som önskas behandlade. Kallelse till extra möte skall ske skriftligt till samtliga medlemmar minst tre veckor i förväg.

§ 8 Styrelse

Föreningens hemvist och adress skall vara den sittande sekreterarens. Styrelsen skall bestå av minst: Ordförande, sekreterare, kassör, suppleant. Kassör jämte ordförande har rätt att teckna föreningens firma.

Styrelsen ansvarar för utskickningen av kallelser till och protokoll från årsmöten och arbetar i övrigt i enlighet med av årsmötet fattade beslut.

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmötet till och med närmast följande årsmöte. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och inventarieförteckning skall tillsändas revisorerna senast 1 månad före årsmötet.

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt att överlämna revisionsberättelse till årsmötet.

§ 10 Stadgeändring

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före det sammanträde på vilket det skall behandlas För dylikt förlags antagande fordras att det godkännes på ett styrelsemöte och ett årsmöte med 2/3-dels majoritet.

§11 Medlemsavgift

Medlemsavgift och fartygsavgift till föreningen bestämmes av årsmötet efter förslag av styrelsen. Medlem som inte erlagt och vid anfordran inte erlägger fastställd avgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 12 Uteslutning

Om styrelsen finner att en medlem motverkar föreningens syfte, eller att fartygsombud företräder ett fartyg som icke längre uppfyller av föreningen ställda krav, skall styrelsen tillställa medlemmen en skriftlig varning. Om detta inte leder till åsyftad verkan skall årsmötet eller ett extra möte ta upp frågan om uteslutning av medlemmen.

§ 13 Upplösning

Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå skall underrättelse därom ske skriftligen till föreningens medlemmar. Föreningen upplöses genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett årsmöte, med minst 1 månads mellanrum och 2/3-dels majoritet.

Fattas beslut om föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla något inom sjöfarten ideellt eller välgörande ändamål. Paragraf 13 i dessa stadgar kan ej ändras.

§ 14 Föreningsflaggan

Föreningens flagga har det utseende och de mått som anges i bilaga. Flaggan föres i salning eller masttopp.

Mått i centimeter